АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Образование и наука Печат

Образование и наука

Либералните възгледи по отношение на образованието почиват на виждането, че негова основна цел е създаването на оптимални условия за реализация на личните способности във всички възрасти. Образованието има за цел не само да възпитава знания и умения, не само да разкрива способности и таланти, но и да приучва към инициатива за пълноценна реализация. В това се включва и самостоятелния избор на професия, социална ангажираност, осмисляне на правата и отговорностите в гражданското общество.
Средното образование като концепция трябва да осигурява достатъчно условия за развитие на умствени и творчески способности и заложби, както и да подготвя практически младите хора за пълноценното им участие в живота на гражданското общество. РДП активно поддържа реализирането на нормативна уредба, която дава възможност за равноправно, автономно и конкурентно съществуване на различни образователни форми. РДП е за законодателство, което да гарантира статута и работата на частни училища, система и механизми за диференциран подход на обучение. РДП е за специфични образователни изисквания, програми, критерии и мерки, които до подпомагат интегрирането в обществото на деца и млади хора с различни заболявания и дефекти.
РДП разглежда висшето образование като по-висока степен на доброволна, самостоятелна като избор и реализация, професионално ангажирана и социално отговорна подготовка за участие в дейностите на гражданското общество. Държавната намеса във висшето образование е допустима само по отношение на осигуряване на финансовите и други условия за най-пълноценно, ефективно и качествено обучение. Законодателството трябва да гарантира ненамеса на държавата в организацията и управлението на висшето образование. Автономните висши училища в либералната държава получават по естествен път възможността за лоялна конкуренция и атестация на основата на обществената оценка на възпитаните от тях специалисти. Намесата на държавата трябва да бъде в определянето на критериите, по които да става атестацията на висшите училища с цел съответствието им на международните критерии за качество на висшето образование.
Необходимо е значително намаляване на броя на висшите училища в България. Раздробяването и превръщането на всички висши училища в университети със странни названия не повишава авторитета на българското висше образование. Държавните висши училища трябва да се обединят в няколко мощни университета и технически университета, както е международната практика. Само така те биха създали качествен преподавателски състав, натрупването на значителни финансови ресурси за съвременно изследователско оборудване, а от тук и възможността съвременно обучение. Такава структура на висшето образование би дала възможност за така желаната "конвертируемост" на българските дипломи.
РДП поддържа разбирането, че в гражданското общество, реализирането във вид на представителна либерална демокрация, научната дейност е с най-висок потенциал за самоорганизация и самоуправление. Обществото като потребител на научни продукти се намесва в тази дейност единствено с икономически, т.е. пазарни лостове, като осигурява нужните условия за нейното развитие чрез държавния бюджет и чрез широкото участие на други икономически субекти (фондации, фирми, международни организации). Българските учени трябва активно да се предлагат на международния "пазар" за финансиране на значими проекти със свои разработки, за които те имат съответния потенциал. Само по този начин ще се получат средства за закупуване на съвременно оборудване, което е много скъпо и без което нашите учени не могат да бъдат конкурентноспособни.