АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

ЛИБЕРАЛНА ПРОГРАМА ЗА БЪЛГАРИЯ - Политическа система Печат

ЛИБЕРАЛНА ПРОГРАМА ЗА БЪЛГАРИЯ
Политическа система

Програмната позиция на Радикалдемократическата партия в България спрямо политическата система се определя както от общите принципи на либерализма, така и от отношението на РДП към същността на политическия процес, протичащ в страната ни.
Безспорната същност на процеса на демократизация е в обратното изземване на погълнатите от държавата и развитие на съвременни функции на гражданското общество. Успоредно с това, процесът създава условия за възникване и утвърждаване на граждански структури, естествено поемащи своята роля и отговорност. Особеното на процеса е, че той е свързан и с ускорено движение и преструктуриране на формите на собственост.
От изразената гледна точка е налице пълно съвпадение между вътрешния смисъл на демократичния процес и либералния идеал - отворено гражданско общество, постоянно доказващо своята жизненост и приспособимост в развитие, отричащо идеята за окончателно решаване на социалните проблеми.
В това развитие РДП се реализира най-общо в два аспекта:
- участие във формирането и функционирането на цялостната политическа система с основните й елементи - държавата с нейните институции и структурите на гражданското общество, и осигуряване условията за тяхното взаимодействие;
- утвърждаване на партията като реален политически субект, като професионална политическа формация.
Пълноценната реализация на РДП в горните аспекти с необходимост налага присъствието й в различните видове и нива на властта. РДП е готова да поеме своята отговорност за гарантиране на демократичния преход и управлението на страната. РДП разглежда властта не като цел, а като средство за непрекъснатата демократизация, което изключва всякаква възможност за сътрудничество с комунистически и други недемократични организации.
РДП е за отворена политическа система, при която народът е върховен суверен на представителната демокрация. Народният суверенитет се изразява в демократично парламентарно управление при всеобщо, равно и тайно избирателно право, като въпросите от особена важност за страната се решават чрез референдум. РДП е за такава избирателна система, която в най-висока степен при днешните условия може да осигури стабилни държавни институции като гаранция на прехода към демокрация.
РДП не абсолютизира поддържането на един вид избирателна система, противопоставяйки я на останалите по принцип. Едновременно с това, РДП съзнава, че организацията на политическия живот във всяка демократична държава е предопределена от избора и прилагането на един или друг вид избирателна система. Изборът на конкретна избирателна система, работеща най-добре за демокрацията, е отчитане и преценка на множество фактори и има смисъл само, когато решението е съобразено с времето и мястото на приложение. За демокрация в процес на установяване, за предпочитане изглеждат предимствата на една мажоритарна система.
РДП разглежда държавата като функционална система, изградена на следните по-важни принципи:
- реална и силна законодателна власт;
- действена изпълнителна власт с ефективен парламентарен, съдебен и граждански контрол;
- независима съдебна власт като гаранция за законността и правната защита на личността и човешкото достойнство.
Либералната идея е особено чувствителна към спазването на принципа за разделение на властите в качеството му на особен критерий за демократичността на обществото.
Либерализмът не означава унищожение на държавността и пълното й подменяне с граждански форми. Либерализмът е за онази разумна държавност, чрез която се гарантира съществуването на самото гражданско общество като нейното Друго, както и достигането на допустимия в обществото баланс на участие-неучастие и намеса-ненамеса на държавата в гражданските отношения.
Либерализмът неизменно свързва полученото от избирателите право на мнозинството да упражнява властта с осигурени от закона и съответни действени механизми възможности за участие и влияние в работата на институциите на политическите сили в опозиция. По този начин се гарантира запазването на балансиращия коректив за процесите в държавата и обществото. В този смисъл е и особената чувствителност на либералната идея към правата на малцинствата и малцинствените групи в гражданското общество.
РДП е за авторитетни държавни институции, въплъщаващи държавността и осигуряващи правата, свободите и равенството пред закона на всички български граждани, без оглед на пол, национално самосъзнание, етническа и расова принадлежност, социален произход, политически и религиозни убеждения. Като гарантират гражданските права, институциите същевременно подлежат на непосредствен граждански контрол, за който либералното общество постоянно търси нови, разширяващи се форми. Изключителна роля в това отношение принадлежи на средствата за масова информация и средствата за комуникации. Търсенето на нови фирми и упражняването на контрол е процес, който няма нищо общо със съзнателното посткомунистическо обругаване и обезценяване на основните държавни институции.
Либералното мислене не допуска и намек за формиране на граждански структури или изземване на държавни функции чрез преки административни актове. Това просто би означавало насилствено въвеждане на държавата в несвойствената за нея гражданска сфера. Смесването на държавни и граждански отношения е недопустимо, като това с особена сила важи за отношенията между държава и партии. В този смисъл държавата и партиите могат само да съдействат за създаване на условията за естествено развитие на елементите на гражданското общество. Като първо такова условие РДП намира пълната свобода на мисълта, съвестта, печата, сдруженията, събранията и демонстрациите.
Свободата на индивида и качеството на неговото жизнено равнище е висша ценност за либерализма като идейна система с особено силна персоналистична насоченост. Свободният гражданин като основен субект на гражданското общество означава за РДП преди всичко суверенен собственик, разполагащ свободно със своите имоти и работна сила. Оттук следва и категоричното разбиране за свещената и неприкосновена частна собственост и нейното приоритетно място в процеса на преструктуриране на собствеността в страната.
Изключването на административната държавна намеса при конституирането на гражданското общество предполага неговите функции да се осъществяват от самоорганизиращи се социални групи за изява и защита на различни интереси. Тези групи са, които непосредствено и в най-голяма степен формират обществената среда и влияят върху нея. Чрез обществените организации и движения се осъществява както връзката между държавата и гражданското общество, така и взаимодействието им с обществената среда като цяло. Именно в създаването на условия за самоорганизиране на социални групи и слоеве РДП вижда своята задача при разширяване на гражданската база на демократичния процес.
Включването на професионални и бизнес-сдружения като обществен регулатор в либерално-демократичната система на контрол, корекции и поддържане на равновесие при прехода към пазарна икономика и смяна на собствеността осигурява поносимост и приспособимост към условията на периода за всички слоеве и социални групи от населението.
Либералната идея е и отношение към жените, децата и младите хора в обществото.Тя изисква специално внимание и грижи към тях предвид по-голямата им чувствителност към неблагоприятни и вредни влияния от различен характер.
Традиционните връзки на РДП и формациите с културно-просветна насоченост е също така все още не докрай разкрит резерв за разширяване на общественото влияние на партията и активизиране на гражданското съзнание.
Самоуправляващите се общности като собствен елемент на гражданското общество са обект на особено внимание от страна на РДП, тъй като в тях пряко се реализира либералното разбиране за децентрализация на изпълнителната власт и силното местно самоуправление.
Персоналистичните измерения на либералната идея от една страна издигат индивида като абсолютна ценност в обществото и, от друга, го поставят в иманентна връзка с човешката общност. Либералното разбиране за обществената среда означава постоянно излизане на субекта извън себе си, проблематизиране на неговото и цялостното социално битие, постоянно доближаване до състоянието, правещо възможно максималното реализиране на същностната човешка природа.
Това е фундаменталното разбиране на РДП за представителната либерална демокрация като политическа система, способна да посрещне и реагира на предизвикателствата на днешното време.